Stadgar

för föreningen Kils Hästcenter Hannäs antagna vid föreningsmöte den 15 december 2013 samt reviderade vid föreningsmöte den 15 mars 2015 och den 6 mars 2016

Föreningens namn skall vara Kils Hästcenter Hannäs. Föreningens säte är Kil.

Organisation
Föreningen ska bestå av medlemmarna i islandshästföreningen GLAUMUR, Wermlands Körsällskap och Värmlands läns Fjordhästförening.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet.

Mellan föreningsmötena leds föreningen av en styrelse.

 Ändamål
Föreningen skall administrera verksamheten av hästsportanläggningen på Hannäsudden i Kil.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en alkohol-, drog- och dopingfri verksamhet.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften ingår i respektive förenings medlemsavgift. Storleken beslutas av årsmötet för nästkommande år.

Vid bildandet är avgiften 200 kr.

Föreningsmöte
Föreningsmöten utöver årsmötet hålls på den tid och plats som ett föreningsmöte eller styrelsen har beslutat. Ett föreningsmöte är beslutsmässigt när minst två medlemmar ur vardera förening är närvarande.

Föreningens årsmöte ska hållas efter det att ingående föreningar har hållit sina respektive årsmöten, dock före mars månads utgång. Styrelsen beslutar om tid och plats i samråd med ingående föreningar.

Kallelse till årsmöte ska ske senast fyra veckor före mötet på det sätt som föregående årsmöte har beslutat.

Varje medlem i de ingående föreningarna kan skicka motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha fått motionerna senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över varje motion.

Årsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och minst två medlemmar ur vardera förening är närvarande.

 Mötesrättigheter och beslutsformer
Varje medlem har närvaro- och yttranderätt på föreningsmötet. Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande.

Varje medlem i föreningen har förslags- och rösträtt.

Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två rösträknare och två protokolljusterare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 12. Beslut om motioner och förslag
 13. Beslut om ersättningar
 14. Beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
 15. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 16. Beslut om budget för det pågående kalenderåret
 17. Beslut om antal ledamöter, två medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående föreningarna.
 18. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen
 19. Val av två revisorer och en ersättare
 20. Beslut om firmatecknare
 21. Övriga frågor:

Föreningsstyrelse
Årsmötet ska välja en styrelse som skall bestå av två medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående föreningarna. Varje ingående förening utser själva sina representanter i samband med respektive förenings årsmöte.

Ledamöter och ersättare väljs för tiden intill slutet av nästa eller nästnästa ordinarie årsmöte.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt.

Styrelsen är beslutsmässig när minst en från respektive förening är närvarande.

Föreningsstyrelsens uppgifter
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Mellan föreningsmötena är styrelsen föreningens beslutande organ. Den leder föreningens arbete efter stadgarna samt föreningsmötets beslut.

Till årsmötet skall styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag till arbetsplan och budget.

Firmateckning
Styrelsen bestämmer hur föreningens firma ska tecknas

Ekonomisk förvaltning
Räkenskapsåret är ett kalenderår.

Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till revisorerna senast tio dagar före årsmötet tillsammans med styrelsens ekonomiska berättelse och verksamhetsberättelse. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning.

Revision
Årsmötet väljer en revisor och en ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av nästa årsmöte.

Revisorerna ska följa styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. De ska till årsmötet lämna en revisionsberättelse med förslag om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt förslag i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Ändring av stadgar
För ändring av stadgar krävs två föreningsmöten båda med två tredjedels majoritet.

Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte. Till detta möte skall varje medlem få en skriftlig kallelse senast två veckor före mötet. Där skall det tydligt framgå att mötet gäller upplösning av föreningen.

Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar de ingående föreningarna.