Ett Leader-projekt

I många år har tre hästföreningar varit samlokaliserade på Hannäsudden strax norr om Kil i Värmland – Wermlands Körsällskap (WKS), Glaumur islandshästförening och Värmlands läns Fjordhästförening (VLFF). På platsen har det tidigare funnits ett sågverk och när detta lades ner frigjordes ytor som lämpade sig väl för hästsport. Kils kommun har upplåtit marken och förrådsutrymmen för hästverksamheten.

Under åren har föreningarna arrangerat både träningstillfällen och tävlingar, men under mycket enkla förhållanden som också begränsat omfattningen av de olika aktiviteterna.
2008 födde tre personer, som länge varit drivande på olika sätt i respektive förening, idén om att utveckla verksamheten på Hannäsudden för framtiden. De hade fått kännedom om EU-satsningen som gick under namnet Leader – medel för utveckling av verksamhet på landsbygd. Efter många diskussioner och avväganden formades Leader-projektet Kils Hästcenter Hannäs (KHH) som ett samarbete mellan det lokala Leader-kontoret, Kils kommun och de tre föreningarna. Dessa tre parter tar också varsin del av projektfinansieringen och för föreningarna handlade det om ideell arbetstid.

Hela projektprocessen satte samarbetet mellan föreningarna på hårda prov, men med en stark uppslutning bakom den vision* som formulerats för projektet kunde en gemensam ansökan lämnas in och 2009 kom projektet igång. Inför ansökan togs många kontakter med företag i regionen för att få in offerter på ingående delar i projektet. Mycket goda relationer byggdes upp med centrala leverantörer framför allt vad gäller mark- och anläggningsarbeten samt leverans av virke som var centralt för projektet.

Den riktigt stora utmaningen för projektet har varit att inspirera föreningsmedlemmar att bidra med de ideella arbetstimmarna. Det krävdes nästan 6 000 timmar för att säkra hela projektbudgeten. Detta har varit mycket tufft och som alltid så är det en kärntrupp av entusiaster som blir avgörande för insatserna. Det är dock många fantastiska medlemmar som tidvis har lagt ner mycket tid och idag har projektet producerat de ideella timmar som krävs.

Exempel på resultat av projektet hittills är:

50 uteboxar med container för gödselhantering
Körplan 80 x 110 m med publikplatser (utveckling av befintlig)
Belyst ridbana 40 x 100 m med publikplats
Rakbana 300 m (för flygande pass) (Ovalbana finns sedan tidigare)
Staket för ökad säkerhet (runt hela tävlings-/träningsområdet samt runt körplan och ridbana

Den 1 september 2012 invigdes Kils Hästcenter Hannäs med en fantastisk dag som lockade många besökare. Besökarna fick chansen att besöka hela anläggningen och bjöds på en mängd uppvisningar av de tre föreningarna, men också av en mängd inbjudna hästar, ryttare och kuskar. Ett 40-tal boxar togs i anspråk av hästar av över 20 olika raser. Solen sken från klarblå himmel. Journalisterna strömmade till och centret fick stor exponering i pressen.

*Projektets vision innebär bl a att

  • Hannäsudden är en lättillgänglig och välbesökt plats för många – både från tätort och från landsbygd. Den ska vara lättillgänglig på så sätt att det är lätt att ta sig hit om man så väljer att gå, cykla, rida eller åka bil.
  • KHH är en välkänd och högt aktad tävlingsplats för hästar i Sverige. En plats för Kil och Värmland att vara stolta över.
  • KHH arrangerar fullständiga hästtävlingar inom respektive förenings område på hög nivå.
  • KHH är en välutnyttjad träningsanläggning för både hästverksamhet och andra aktiviteter.
  • Minst fyra gånger per år genomför KHH aktiviteter som lockar stor publik. Samtidigt arrangeras en marknadsgata som attraherar många företagare.
  • KHH är en utbildningsplats för människor och hästar året runt.
  • KHH lockar ungdomar till hästverksamhet
  • KHH är tillgängligt för handikappade.
Vad är Kils Hästcenter Hannäs?

Det är den samlade beteckningen på området på Hannäsområdet som är planerat att användas för olika former av hästaktiviteter. De föreningar som i dag brukar området och samlade ingår i projektet är:

Wermlands Körsällskap>>
Värmlands läns Fjordhästförening>>
Glaumur Islandshästförening>>

Ansökan och beviljande om EU medel

Föreningarna har i samarbete med Kils kommun ansökt om EU-medel via Leaderkontoret i Värmland och erhållit projektmedel till en summa av 2,8 miljoner kronor. Resterande delen, 1,2 miljoner kronor, skall finansieras genom föreningarnas egna arbetsinsatser.

Vad är Leader?

Leader är en samarbetsmetod inom landsbygdsprogrammet som tagits fram i syfte att utveckla landsbygden inom EU. Bygger på partnerskap mellan ideell, offentlig och privatsektor som går samman för att utveckla goda idéer.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling,

Vad innebär projektet för Hannäsområdet?

Projektet har innefattat ett flertal större förändringar av området. Projektet avslutades 2013. Bland annat följande

Beräknad sluttid för områdets omprojektering är alltså 2012. Då beräknas följande vara genomfört (bokstäver återges på kartan):
*Rakbana 300 meter placerad parallellt med nuvarande asfaltvägen (A)
Paddock / Träningsbana med beslysning (B)
Körplan för körning med häst och vagn, framridningsplan vid islandshästtävlingar, med mera (C)
Stallar och uteboxartill ett antal ca 50 st. (D)
Nuvarande rephagar och ena ladan kommer att tas bort. Röjning av skog
Sedan tidigare finns en ovalbana för islandshästtävlingar på området (E).

Vad har syftet varit med projektet?

Kils Hästcenter Hannäs skall ge hästintresserade en stimulerande träffpunkt och mötesplats vilket möjliggör en meningsfylld fritid samt ett permanent område för utbildning och lärande kring hästar.

Området skall:
ge utökad ungdomsverksamhet och möjliggörande av handikappverksamhet utveckla och bevara körning med häst och vagn som kulturarv
göra Hannäs till en attraktiv mötesplats mellan landsbygdsbefolkning och tätort
möjliggöra stimulans för näringslivet i regionen
vara en attraktion för för hela Värmland i och med att närliggande kommuner kan utnyttja dettta i sin marknadsföring för inflyttning
skapa framtridstro för hästen i Värmland som berikande av livskvaliten
vara öppet för andra fritidsutövare
skapa en attraktiv och aktiv mötesplats för träning och tävling

Vilka är områdets målgrupper?

Målgruppen är hästägare och hästintresserade i hela Värmland. De som gynnas av projektet är framförallt intresserade av körning med häst och vagn, fjordhästkörning och –ridning samt islandshästridning. Området skall också vara öppet för andra hästinriktningar. Det skall dessutom vara attraktivt för företag och besöks-, turist- och hästnäringen i allmänhet. I och med områdets utveckling stimuleras också en levande landsbygd.

Vilka har lett projektet?

En samarbetsorganisation, bestående av en styrgrupp samt en projektgrupp med undergrupper från de tre hästföreningarna skapades med ansvar för; ledning av projektet, information och marknadsföring av detsamma samt planering av den kommande gemensamma driften och underhållet av området. Verksamheten som bedrivs på platsen skall vara självfinansierad beträffande drift och underhåll.