Kallelse till KHH årsmöte – 11 mars 2018

Alla medlemmar i Glaumur islandshästförening, Värmlands läns Fjordhästförening och Wermlands Körsällskap är välkomna på årsmöte i Kils Hästcenter Hannäs söndagen den 11 mars kl 17.00. Vi träffas i klubbhuset på Hannäs.

Ta chansen att påverka utvecklingen av hästcentret. Vilka idéer har du? Vilka förändringar eller vidareutveckling skulle du vilja se? Kom och dela med dig på årsmötet. Med gemensamma idéer och krafter får vi en bättre anläggning.

Kan du inte komma på årsmötet? Skicka då dina tankar och idéer till Britt Lööv (britt.loov@telia.com) så får vi ändå med det till mötet.

Motioner till årsmötet ska vara ordförande tillhanda senast 1 mars.

Vi kommer att bjuda på härliga frasiga våfflor med grädde och jordgubbssylt.

För att veta hur mycket vi ska förbereda behöver vi ha din anmälan till mötet. Du skickar din anmälan senast den 9 mars till Britt Lööv på 070‑611 27 67 eller britt.loov@telia.com.

Preliminär dagordning ser du nedan.

Varmt välkomna till KHH årsmöte.

/Ingemar Moland, styrelseordförande


Datum: 11 mars 2018
Tid: Kl 17.00-19.00
Plats: Klubbhuset, Kils Hästcenter

Anmälan: Senast 9 mars till britt.loov@telia.com eller sms 070-611 27 67

Preliminär föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två rösträknare och två protokolljusterare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 12. Beslut om motioner och förslag
 13. Beslut om ersättningar
 14. Beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
 15. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 16. Beslut om budget för det pågående kalenderåret
 17. Beslut om antal ledamöter, två medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående föreningarna.
 18. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen
 19. Val av en revisor och en ersättare
 20. Beslut om firmatecknare
 21. Övriga frågor
  – Val av valberedning och eventuella ersättare
 22. Avslutning