Kallelse till KHH årsmöte 2024

Ett nytt färskt år ligger framför oss och det är nu dags för årsmöte i föreningen Kils Hästcenter Hannäs. Vi ser fram mot att säsongen på anläggningen ska komma igång. Det ska minst sagt bli riktigt spännande att se när all snö och is har lämnat plats för våren. Flera aktiviteter och tävlingar är redan inbokade i vår kalender.

2024 års årsmöte hålls den 17 mars kl 19.00 via Zoom.

Alla medlemmar i Glaumur Islandshästförening, Värmlands läns Fjordhästförening och Wermlands Körsällskap är varmt välkomna till mötet.

Ta chansen att påverka utvecklingen av hästcentret. Vilka idéer har du? Vilka förändringar eller vidareutveckling skulle du vilja se? Kom och dela med dig på årsmötet. Med gemensamma idéer och krafter får vi en bättre anläggning.

Kan du inte komma på årsmötet? Skicka då dina tankar och idéer till Britt Lööv (britt@loov.nu) så får vi ändå med det till mötet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 3 mars. Motionerna skickas till britt@loov.nu.


Datum: 17 mars 2024
Tid: Kl 19.00-20.00
Plats: Zoom – länk skickas ut till alla anmälda

Anmälan: Senast 14 mars till britt@loov.nu eller sms 070-611 27 67

Preliminär föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två rösträknare och två protokolljusterare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 12. Beslut om motioner och förslag
 13. Beslut om ersättningar
 14. Beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
 15. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 16. Beslut om budget för det pågående kalenderåret
 17. Beslut om antal ledamöter, två medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående föreningarna.
 18. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen
 19. Val av en revisor och en ersättare
 20. Beslut om firmatecknare
 21. Övriga frågor
  – Val av valberedning och eventuella ersättare
 22. Avslutning